Obchodní podmínky podnikatele zapsaného v živnostenském rejstříku – Michaela Novotná, IČO: 755 82 988, se sídlem Vršovická 840/42, 101 00 Praha 10 - Vršovice (dále jen „Prodávající“).

____________________________________________________________

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),
  a dalších účinných právních předpisů.
 3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.bow-wow.cz (dále jen „Webové stránky“) provozovaném Prodávajícím na Webových stránkách.
 4. Kupujícím je:
  1. spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „Spotřebitel“); nebo
  2. osoba odlišná od spotřebitele (Spotřebitel a osoba odlišná od spotřebitele společně dále také jako „Kupující“).
 5. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami
  a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky, včetně reklamačních podmínek dle čl. VII obchodních podmínek je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 6. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 7. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 8. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.
 9. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 10. Kupní smlouva
 11. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na Webové stránky. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud:
  1. se již zboží nevyrábí;
  2. se již zboží nedodává;
  3. se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží; nebo
  4. se u zboží na Webových stránkách Prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena.

V případě, že Kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující do objednávky vložil.
 2. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny zboží nabízeného prostřednictvím Webových stránek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku na Webových stránkách, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. Platné ceny jsou uvedeny v měně (Kč).
 3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. V případě, že Prodávající Kupujícímu nezaslal záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který prodávající zaslal kupujícímu v souladu s odstavcem čl. II 4.
 • Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
  1. u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
  2. u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
  3. u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 2. Článek III 2 těchto obchodních podmínek se nepoužije:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy
 4. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a Spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@bow-wow.cz
 7. V případě, že Spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal, pokud Spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 8. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle
  1829 odst. 1 OZ musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) OZ nemá
  v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 10. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 11. Evidence tržeb
 12. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 13. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané
  e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
 14. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • Reklamační podmínky
 1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem
  a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Při osobním odběru Kupujícím je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci zboží může Spotřebitel uplatnit osobně na adrese Prodávajícího uvedenou v záhlaví textu nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou.
 4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. V případě oprávněného vytknutí vady se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží
  v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 6. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 7. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Spotřebitelem požadován. Pokud Spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 8. Prodávající vydá, případně Kupujícímu zašle písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
 • Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje dle zásad o zpracování osobních údajů.
 3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Webových stránkách v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 4. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz)
  a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2021

 

Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení smlouvy se Spotřebitelem

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČO:

Se sídlem:

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne [datum] jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě [www.___.cz] objednal zboží [popis zboží], [číslo objednávky], v hodnotě [částka] Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne [datum].

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši [___] Kč a [___] Kč za poštovné na můj bankovní účet [číslo bankovního účtu] nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V [___] dne [___]

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)